Všeobecné obchodné podmienky You are here: Home - Všeobecné obchodné podmienky
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Všeobecné obchodné podmienky pre účasť na tréningu organizovanom poskytovateľom služieb: Krištof tour s.r.o. Starhradská 6, 851 05 Bratislava, IČO: 35688726

l. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a Krištof tour s.r.o. (ďalej len poskytovateľ) sa riadi občianskym a obchodným zákonníkom SR. Účastníkom programu s nárokom na poskytovanie služieb poskytovatela sa stávate až po uhradení ceny v plnej výške. poskytovateľ si vyhradzuje právo uviesť v informačných listoch (e-mail) odlišné podmienky, ktoré majú prednosť pred podmienkami uvedenými v tejto ponuke. Za neplnoletých účastníkov jednajú ich zákonní zástupcovia (objednávatelia). Poskytovateľ neručí za nepriaznivé následky neodvrátiteľných prírodných, politických, civilných, dopravných a ďalších udalostí a stavov, ktoré nemôže poskytovateľ ovplyvniť. Akékoľvek výdavky a škody, ktoré vzniknú zákazníkom z týchto príčin poskytovateľ nehradí.

ll. Ručenie. poskytovateľ neručí za majetok účastníkov v prípade zničenia, poškodenia, straty, či krádeže.
Klient sa zúčastňuje ponúkaných športový programov vždy na vlastné nebezpečenstvo. Nutná zmena programu v priebehu športového programu, či akcie je vyhradená a je v právomoci našich
inštruktorov.

V prípade zistenia porušenia tohto prevádzkového poriadku alebo všeobecne platných pravidiel správania sa, je Krištof tour s.r.o. oprávnená: porušujúcu osobu okamžite vykázať z priestorov trenažéra a nárokovať si náhradu vzniknutej škody!

lll. Cena. Vyhradzujeme si právo zvýšiť pôvodnú cenu programu v nevyhnutných prípadoch
(výrazná zmena kurzu, zdraženie pohonných hmôt a pod.) . V prípade zvýšenia ceny o viac ako 8%
môže zákazník do 3 dní po oznámení tejto skutočnosti zrušiť svoju účasť na programe a bude mu
vrátená uhradená platba bez storno poplatku. Ak tak klient neučiní, predpokladá sa, že so zvýšením
ceny súhlasí a je povinný rozdiel doplatiť. O zvýšení ceny programu sme vás povinný písomne
informovať najneskôr do 7 dní pred začatím programu. Zvýšenie ceny o menej ako 8% sa nepovažuje
za dôvod k odstúpeniu od zmluvy. poskytovateľ si vyhradzuje právo znížiť na poslednú chvíľu cenu programu
(last minutes).

IV. Prihlásenie. Na vybraný program, či akciu sa môžete prihlásiť emailom, alebo telefonicky, alebo vyplnením a odoslaním rezervačného formulára.

Vaša prihláška bude zaradená do programu až po zaplatení zálohy t.j. 50% z ceny programu, a to
najneskôr 7 kalendárnych dní pred termínom začiatku programu. najneskôr 2 kalendárne dni pred
začiatkom športového programu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny dosiaľ
objednaného športového programu. Platnosť objednaného športového programu je 6 mesiacov od zaplatenia celkovej ceny. V prípade nedodržania tohto termínu nevzniká klientovi nárok na vrátenie, pomernej časti zaplatenej ceny.

V. Odstúpenie od zmluvy a storno poplatky. Svoju účasť na programe máte právo bez udania
dôvodu kedykoľvek zrušiť. Pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci dátum oznámenia o zrušení
vašej účasti na programe.
Storno poplatky sú počítané z celkovej ceny programu uvedenej na zmluve. Pri výpočte storno
poplatku sa nezapočítava deň, v ktorom sa program začína.
Odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný oznámiť emailom alebo písomne. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovatelovi storno poplatky, najmenej však viac ako 7 dní 15% z katalógovej
ceny programu.
od 7 do 5 dní 40% z katalógovej ceny programu
od 4 do 2 dní 60% z katalógovej ceny programu
od 1 do 0 dní 100% z katalógovej ceny programu
Storno poplatky si poskytovateľ nebude nárokovať v prípade:
ak si objednávateľ včas za seba zabezpečí náhradníka. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ
spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré sa v
súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.
Pri zrušení programu z dôvodov nepredvídateľných skutočností (vis maior), napr. prírodná katastrofa,
vážna politická situácia a pod. (nie pri ochorení, pracovných či rodinných povinnostiach, prípadnom
úmrtí zákazníka) a taktiež pri nedostatočnom počte účastníkov programu.

VI. Zrušenie programu. poskytovateľ má právo zrušiť program pri nedostatočnom obsadení, najneskôr 5 dní pred jeho začatím. Program je možné predčasne ukončiť, či zrušiť v prípade neodvrátiteľnej
udalosti (ako vojna, živelná pohroma a pod.), či z dôvodu nevhodných prírodných a poveternostných
podmienok. V týchto prípadoch poskytovateľ okamžite informuje klientov a vráti klientom zrušeného programu všetky platby za tento program najneskôr do 12 dní po jeho zrušení. Zároveň klient nemá právo na ďalšie iné náhrady.

VII. Zodpovednosť za účastníkov športového programu. Každý sa zúčastňuje programu
vytvoreného poskytovateľom dobrovoľne a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zdravotný stav, skúsenosti, výstroj klienta, či iné okolnosti nevyhovujú požiadavkám inštruktora, ten má oprávnenie neodporučiť mu individuálny program, prípadne klienta z časti programu vylúčiť a odporučiť mu náhradný program.

Je zakázanné:
Vll a. vstupovať na športovisko bez vyzvania trénera
Vll b. zúčastňovať sa na športových programoch pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných omamných látok
Vll c. vykonávať iné činnosti ako stanovuje tréner.
Vll d. Pri každej činnosti vykonávanej počas tréningu bez, ale i s pukom, alebo iným predmetom, je cvičenec povinný sa uistiť, že v jeho okolí sa nenachádza žiadna iná osoba, ktorá by mohla byť zasiahnutá pukom alebo hokejkou alebo iným predmetom-
Vll e. konzumácia alkoholických nápojov, fajčenie a iné neprimerané správanie je počas priebehu športového kurzu zakázané.
Vll f. Každý cvičenec musí byť obutý vo vhodnej športovej obuvi a primerane oblečený.

Vll g. cvičenec je povinný počas tréningových jednotiek (a času s nimi súvisiaceho) sa správať tak, aby svojou činnosťou: nespôsobil si škodu alebo neohrozil svoju bezpečnosť alebo zdravie, nespôsobil škodu alebo neohrozil bezpečnosť alebo zdravie ostatných návštevníkov trenažéra, nespôsobil škodu na používanom zariadení.

V prípade športového programu pre školy a škôlky preberá v čase trvania programu zodpovednosť za
účastníkov prítomný inštruktor. Poskytovateľ nezodpovedá za materiálne, finančné ani zdravotné
škody spôsobené nedostatočným materiálnym vybavením, neuposlúchnutím nariadení prítomného
inštruktora ani za škody spôsobené treťou osobou, ak tá bola na vine.

VIII. Reklamácie. V prípade výraznej nespokojnosti s nami poskytovanými službami, ich môžete
reklamovať. Najlepšie priamo na mieste, najneskôr však do 30 kalendárnych dni po skončení
programu. Ak nebude poskytovateľ schopný zaistiť plnenie vopred dohodnutých služieb, uskutoční vhodné alternatívne opatrenia, za ktoré nebude vyžadovať ďalšie platby. Ak sa zníži kvalita alebo rozsah dohodnutých služieb, poskytneme klientovi primeranú náhradu. Náhrady vyplývajúce zo zmareného času sa klientom neposkytujú.

IX. Spracovanie a ochrana osobných údajov. Každý Účastník športového programu udeľuje poskytnutím svojej e-mailovej adresy súhlas, aby spoločnosť Krištof tour s.r.o. Starhradská 6, 851 05 Bratislava, IČO: 35688726, zapísaná v OR súdu: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro,vložka c.10843/B, spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia za účelom účasti v športovom programe a ďalších súvisiacich marketingových činností prevádzkovateľa v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas udeľuje na dobu 10 rokov odo dňa registrácie a je si vedomý/á toho, že ho môže kedykoľvek písomne odvolať .

X. Záver.Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky pre účasť na
športových programoch organizovaných poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach, neupravených touto zmluvou sa budú riadiť Občianskym zákonníkom, príp. inými platnými právnymi predpismi SR.
Podmienkou účasti v na športovom programe je súhlas s týmito všeobecnými podmienkami. Odoslaním e-mailovej adresy, príp. ďalších požadovaných údajov prostredníctvom online formulára dáva Účastník programu súhlas s týmito všeobecnými podmienkami v plnom rozsahu.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
0
Connecting
Please wait...
Poslať správu

Momentálne nie sme online. Pošlite nám správu.

* Email
* Správa
Sme online

Potrebujete poradiť?

* Začnite písať...
Sme online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?